Hoppa till innehåll

Om Techsweden

Swedish

Vad är TechSweden.org?
TechSweden.org är en community och nyhetssida för överklockare och entusiaster driven av överklockare och entusiaster. Hemsidan grundades när en grupp överklockare tyckte att de andra communities i Sverige inte var på tillräckligt hög nivå för deras diskussioner.

Vem driver TechSweden.org?
Daniel Wisenhoff äger sidan och arbetar på den dagligen tillsammans med chefredaktören Oscar Reimer. TechSweden.org har också en rad redaktörer, som specialiserar sig inom olika områden för att garantera så detaljerade och djupgående recensioner som möjligt.

Historia
Alla sidor har sina upp- och nedgångar, så även TechSweden. Under de första sju åren växte sidan stadigt tills den nådde sina toppnivåer i slutet av 2011. Vid samma tidpunkt förlorade sidan en stark leda och mycket av inspirationen förlorades, vilket ledde till en tydlig minskad aktivitet på sidan.

Men nya tider är här! I början av februari 2013 såldes sidan till en ny ägare och sidan har sedan dess sett en stadig tillväxt. Ny redaktion har tillsats, som har innovativa idéer och fräsch inspirationen för flera år framöver.

Hur kommer den nya redaktionen påverka sidan?
Redaktionen har redan haft en stor påverkan på TechSweden. Som exempel kan vi nämna; omdesign av sidan, förbättrade tävlingar, recensioner och intressanta samarbeten.

 
English

What is TechSweden.org?
TechSweden.org is a community and news site for overclockers and enthusiasts run by overclockers and enthusiasts. The website was started when a group of fellow overclockers felt that the other communities in Sweden were not good enough for their level of discussion.

Who runs TechSweden.org?
Daniel Wisenhoff is the owner of the site and works with it on a daily basis together with the editor in chief Oscar Reimer. TechSweden.org also has several editors, who specialise in certain areas to make the reviews as detailed and knowledgeable as possible.

History
Postad bild


Old website


Each website has had its ups and downs, and this is also true for TechSweden. During the first seven years of its existence, the site grew very steadily to reach it peak levels at the end of 2011. At that point, the website lost a steady leader and source of inspiration and has since then decreased in activity.

But new times are coming! In the early days of February of 2013 the site was sold to a new party and since then the website has seen a steady growth. New editorial staff have been appointed, who have innovative ideas and fresh inspiration for the years ahead.

How will the new staff affect the site?
Our new team has already had a big impact on TechSweden. Examples of this include the redesigned TechSweden website, improved tournaments, reviews and exiting collaborations.